סימניות

רעיה ינב

שמות חלופיים:
.המיא טרס לש םיטנמלא םע ןפוד אצוי ישלב הרוי רעיה ינב 1000 .הזה בשחמה תועצמאב קחשל לוכי התא .יטסילאיר הארנ םלועה ,דואמ הבוט הקיפרגה .הלילעב םינוכנה תומוקמב ןירותסמ לש הריווא תרצוי הקיזומ .תיעוצקמ הרוצב תועמשומ תויומדה

.תיריווא תוקסרתהמ האצותכ דבאש דראילימה תא ריזחהלו אוצמל איה ולש .ךםעו ךירבח םע לוכאל שונשנמ םיעתרנ םניאש םילבינקב סלכואמ יאה יכ

.תוינושארה תויונמוימב טולשל ךל רוזעי קחשמה תליחתב ןומיא תצק לבא .קשנה ידי לע תעבקנ ברקה תאצות ,םיבר םינבומב .םינומיר וליפאו םיחדקא ,םיניכס ,םינזרגב שמתשה .ךכ אל הז לבא ,הזכ לנסרא לומ יוכיס ןיא יאה תא םיסלכאמה םירוצילש .חצנל ידכ ךלש חוכה לכ תא ליעפהל ךרטצת .םכלש קחשמה ןונגסל םיאתמש הז תא ואצמתש דע קשנ ילכ לש םינוש םיגוס

.בוט רוא םע תאז תושעל רתוי לק היהיו רוקחל ולכותש יאה לע םיבר םיכ

.ץע דוביעל דחוימב ישומיש ןזרגה

.תוחונב ויחת םכלש םירזועה םגו םתא םג הב תיקנע הזוחא תונבל וליפא .תרתוימ היהת אל טלחהב תיבל ביבסמ הנימא רדג ,רתויב הבוטה החטבאל ו

.תועזעזמו תומילא תונצס הברה שי

.תואיצמל רשפאה לככ בורק תודרשיהה ךילהת תא ךופהל וסינ םיחתפמה

.הקפסא גישהל השק היהיו ליחתמ ףרוחהש ינפל הקפסאו הקסה יצע לש תקפס

.Steam לטרופב וא םיחתפמה לש ימשרה רתאב קחשמה תא תונקל לוכי התא

!םיבר םינכוסמ םיביוא ואצמת ,הז הרקמב ,עבטב המיחלל ףסונב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more