סימניות

הקיתש יריש

שמות חלופיים:

Songs Of Silence תללוכה הקיתשהמ םוסקה םלועה תא וליצת .בשחמב Songs Of Silence תא ןגנל לוכי התא .ריוצמ ןונגסב היושע ,תינועבצ הקיפרגה .Hitoshi Sakimoto םסרופמה ןיחלמה ידי לע ובתכנ וב תוריציה לכ ,םיע

.ןיינעמ היהי הז ,הזה אלפומה םוקמה תא ליצהל ךילע לופיי הז

.דואמ ןיינעמו ידוחייכ ררבתה קחשמה

.ךכ רחא הרקי המ תעדל םיצור םתאו תשבוכ הלילעה .קחשמה ךלהמב ךל תוכחמ ןפוד תואצוי תוטלחהו תויופצ יתלב תורות הברה .דחא ברעב םייתסהל דעונ םהמ דחא לכ ,ןיינעמה רופיסה תורמל ,הריחבל .לבלבמו ךורא קחשמב תועובש תולבל ןמז ןיא םיבר םישנאלש ןוויכמ הנוו .הנושארה םעפב קחשמ התא וליאכ ןיינעמ היהיו בושו בוש םהילע רובעל ל

.הזה ןורתפה תא ובהאי םיבר לבא ,קלחל רזומ הארנ ילוא הז

.ביוא לכ סיבהל ךל רשפאתש הנוכנה הצובקה וז

.טנרטניאל רוביח שורדי םיפתתשמ הבורמ בצמ ךא ,ןווקמ אל בצמב דיחי ן

.Steam לטרופב רוקיב ידי לע וא םיחתפמה רתאב קחשמה תא שוכרל לוכי ה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more