סימניות

שוביכ יריש

שמות חלופיים:

Songs of Conquest הזה רנא'זה יצירעמ לכ תא חמשת טלחהב .רתויב םיירלופופה םיקחשמה דחא ויה םיישילשה םירוביגה םהבש םינמזה .הרושב םירחא םיקחשמלו רכזוהש קחשמל םיבר םינבומב המוד הז טקיורפ .וימדוק לע םיבר םינבומב ףידע קחשמה ,תאז םע דחי

.קחשמב םיגלפ עברא שי

.םינוקרד וליפאו םיבצ ,תויטנגילטניא םיעדרפצ םה ולא ,שחנל לוכי התא

.םימחול רוכשל לכות אל לבא ,םירחא םיגלפ לש םירוצי לש םירוגמה יתב .ביוא תוריט םע המוד בצמה .ךדצל םיבשותה תא תותפל וא שדחמ תונבל זאו התוא ףורשל ,תויורשפא ית .םכלש גלפהמ םילייח קר םהב רוכשל ולכות ךא ,םכרובע תיקלח ודבעי םיפ .רדסה לע רומשל ידכ ריעב רוביגה לש תדמתמ תוחכונב ךרוצ שי תובורק ם .שוביכ - תישילש תורשפא שי זא ,הלודג ריע לע םירבדמ ונחנא םא .הדיחיה איה וז תורשפא ,תולודג םירע לש הרקמב .קפסמ הזכ בושייש םיבאשמה תא ולבקת ךא ,ריעב םילייח רוכשל ןתינ אל

.םוי לכ םיפירצה לכב רקבל אל ידכ ףוסיאה תדוקנ תא ןייצל יאדכ ןכל 1

.השושמ םיאת לש תשר ידי לע קלוחמ הדשה .םילושכמ הזל שיש תויהל לוכי .תועבג תרוצב שודיח םג שי לבא .ןהלש הפקתהה סוידר תא תולידגמ חווט תוכורא תודיחיו ,הלש םינייפאמה .ךלש תופדעהל םאתהב ,ךלש הדשה יצחב תודיחי םקמל לוכי התא ,ברקה ינפ .רוביגה לש תחתופמה תוגיהנמב יולת תודיחיה רפסמ

.רתוי הקזחו תדחוימ תונמוימ רוחבל לוכי התא ,תומר הנומש לכ

.ברקה ךלהמב הפקתה וא הנגה לש םירטמרפה תא לידגהל וא הפמה לע העונת

.ימשרה רתאב וא Steam Playground-ב קחשמה תא שוכרל לוכי התא לבא

!םירוביגהו םימסקה םלוע ךותל לולצ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more