סימניות

.ךוסכס המחלמה תונמא

שמות חלופיים: מ"עב המחלהה
.ןוטלש לע קבאמה- המחלמה לש קחשמ ךוסכס

תונמא

.תודגאהמ תויומד אלוםיסוטמ ,םידבכ םיניירושמ בכר ילכ ,םילגר ליח ,םייאבצ םיסיסב י

.ןיטולחל םלועב טולשל לכות ,חוכוםישקומה לע טולשל לוכיש ןקחשהו,םירידנ םיבאשמוםיל .םיצור םהש המ תא לבקל הצור ,תויפונכותוימוקמה תוצובקםיללוכ אל ,תונידמוםידיגאת , .םירחאה לכ יב בשחתהל שיש ,הדמע טוקנל ןקחשל רשפאת יאבצה סיסבהךותב םיבאשמ לש המכ

.המדאההכורח תטהולה קלח חטשמ וליפא שמש ,םיפונוםיטרפה לכ תא רוריבב הארנ הז .בשחמה ךסמ לע הרוקש המ לש םזילאירה תא םילשהל םיילוק םיטקפאוחורה בצמ תא ןתונ ,ע

:חותיפל םישורד םיבאשמ המכ שי קחשמב

מ"עב םילייחה תמחלמ אלל .תונפקות - יא וא הנגהל םיזוח לע המיתח ידי לע םייטמולפיד תורוניצב תכלל וא ,הקזח

.תורצ איבהל םילוכי ,םיקזח דואמ אלוםהלש םילייחהש תורמל ,ףוקתל וססהי אל םה ,תוימ

.עגית אל דחא ףא טושפ יכ ,ןיינעמויוויסרגא רתוי קחשמה תא ךפוהש המ ,םירחא םיסיסב .ביריברבדל םואתפ תוחוכ לש תורבטצההרחאלו,םיבאשמותוחוכה תא ריתסהל ןתינ ,רקנובלש

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more