סימניות

תדיינ המחול :מ"עב םילייח

שמות חלופיים: מ"עב םילייח
.המחלמה ןעמל דיינ המחול המחלמ Inc קחשמ םילייח

.2013 תנשב ררחוש אוהו ,"ךוסכס"קחשמה לש וכשמה היה Inc Mobile Warfare םילייח .תושדח תויגולונכטב שומיש ךות הרצונ השדח הרדס .ושמיש העונת תדיכל תוקירס 3D ,היצמינא רובע ,רפושמ 3D הקיפרג תועצמאב השחרתה םיו

.דחא ףאל רפסל אלו ,המסיסה תא םישל ףידע תורדגהה תושיכר לש החטבאה רובע

.הקירמא םורדב תאצמנש ,וגאופ הד הבלס ירבחמ ידי לע ואצמוהש ץראב .ןכוסמ הז המכ דע ןיבהלו"הפורת"החסונה תא לבקל ידכ תחא הרטמ םע ןאכ םירהונ םיבר ת

.דחאכ םיילאטנמו םייזיפ םינותנ תרבוצ ,תידוחיי איה םדאה ףוג לע התעפשה .םלועב הדוקפה וליפאו ךלשמ רדס תופכל ,חוכה תא תוריהמב סופתל לוכי התא ,םירחא ינפ .הצמשל םילכונ לש םהידיל לופית החסונה יכ ישממ םויא שי וישכעו ,הז תא ושפיח םיבר

.םייטרפה תואבצבו אבצב ,םידרומב ,םידיגאתב ,יבולב ושגנתה תונוטלשה .רצובמ סיסבל ותוא חתפלו ישפוחה חטשב הנחמה תא רובשל ידכ וגאופ הד הבלס תא ריאשמ

:םינייפאמ םתוא לעב ,תדיינה הסרגה ןמ ךרד לכב הנוש היהי אל הז

.בטיה םינמואמ םילייחו המיחל םיטובור ,רויס ט"לזמ ,ההובג תוריהמב םיסוטמ ,ריהמ םי .הביבסה תא רוקחל וחכשת לא .םיבושח םיצפח םע ןומטמ אוצמל וא םילרנימ לש תודקפה אוצמל םג רשפא לבא ,סיסבל תוש

.קשנו םידמ לש םינימזה םיטירפה תא החלצהב בלשל ךל רשפאמ דיינה קחשמה Inc Warfare .תמלשומ תיטקט דיינ ,עיגפ יתלב טעמכ םחול לש ליעי לדומ רוציל לוכי התא .ךלש תוגהנתהה היהת המ רוחבל ,הרטמה תא גישהל ידכ .העתפהה תעפשהב שומיש ךות ,םדוק ףוקתל ףידע םימעפל .דימתל ךמצעל רוזאה לש תונוכת תועצמאב ,ךמצע לע ןגהל ףידע ,תרחא םעפב

.םיזע םיביוא וכפהי םירחא ,תותירב רוציל םייתודידי םימכסה םכסהל ךרוצ שי המכ םע .םיגשיה רובע ךרע ירקי םיסרפ לבקל ידכ םיטסווק רובעל םילשהל םיטסווק ,תויורחתב קל !רתוול אל רקיעה ,לכה ילוא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more