סימניות

גרובייקס

שמות חלופיים: גרובייקס

Skyburg ילאוטריו 1001001םיקחשמה רובע השדח הלימ איה .תויפורטוכיספ תולוכי םע םירומח לע יוסינה םינעדמ ,ריווא תניפס אוה

םיבור ,nunchucks ,תודבכ תולא םע ברקה הדשב םיאצוי םיינפוא יבכור ,

:ךל ןיתממ

.תוער תוחור לכ לש םוחה תא רידגהל תנמ לע םהייח תאו יברמה לזמה ךרט

.הלילעה ידי לע עבקנש תוגהנתהה וקב קובדל ךירצ אל התא ,גרובייקסב ק .ךלש הטלחהה םה םיבלשה לכ .הז תא תושעל ךיא טילחמ התא קר ,תמיוסמ המישמ עצבל ךירצ התא םא םג .םירזחושמ םיעיבג תוארל ןתינ דימו ,התא המ ,ביואל ומרגנש םידספהה ת .גרובייקס לש תימימשה ריעה לש בשותל ךתוא ךופהיש גרובייקס םושיר הי

.והשמ תונשלו תויומדה לע טולשל לוכי אל רבכ התא ,תנתינ ברקה תליחתל .תוחוכה רושייב םכלש תועטה תא םיאור םתא םא םג ,רבד םוש תונשל םילג

.םעפ לכב הלידגמ יכ סונוב לבקמ התא ,םוי לכ קחשמל סנכנ .1100 ,500 :לדגי םוכסה ,תודיחי 250 דרוי ךנובשחב ןושארה םויה םא ?םתוא זבזבל לוכי ינא הפיא לבא ,תוברקב תונוחצינל םיסונוב םג ויהי .תיתימא המחלמ תצלפמ הז תא השעת התא ,ךלש ריוואה תניפס גורדש ידי ל

:לשמל ,תודחוימ תולוכי ינימ לכ תונקל ידכ ישומיש הז .דיתעה ןעמל דובעלו רצומה תא רפשל ןמזה לכ ,תואיגש ןקתל םיכישממ םי .תושדח תונוכתו םיוות םע שדחמ היהי ןפדפדה תייגטרטסא תאו ,ןמז תצק .המיהדמ טושפ איה וישכע לבא .ךלש האנהב קחשלו סנכיהל ,םשריהל ,בר ןמז ךשמב לוהינו תונוכתה תא ן .תינשלופ אל רומוה ,תולועפ לש ןווגמ ,ירוקמ ןונגס ,הפי הקיפרג :מ ה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more