סימניות

2 דחוימ חוכ

שמות חלופיים: 2 דחוימ חוכ תונמוימ

SKILL ןושאר םדא הרויה אוה 2 דחוימ חוכ. .םחר אלל ,רתויב ירזכא תוברק קלח תחקלו ,המח הדוקנב שממ ,קוחרה חרז .ןמז הברה בשוח התאש ןמזב וגרהנ רבכש וא ,גורהל ןווכתמ התאש דעצ לכ

:דואמ רהמ הרוק טושפ אוה םושירה 2 חוכ דחוימ חוכ

:הלאכ תודחוימ תודיחי שוגפל לוכי קחשמה רורט תעינמו תוברק לש תירטמיסא הייאר ,ןיעידומ - הטרופ .רתויב הסונמה הדיחיה םיריסא רורחש ,רויס :תורטמ וספתנש םישנא לש רורחשו םידיקפה לע הנגהה ,רורטב קבאמה - תי cover תחת רתויב תושקה תולועפל לק ר"יח תויצקנופ לחה תומישמ םיביוא סרוהו םישקומ ,ביואה יחטשל סנכנ אוה .הככ קוידב אל הז

:הזכ קשנ םכתושרל .םיקפוסמ ברק יסיטרכ העשת .רתויב םיירלופופה םה םהמ השולש .תונשוימה תויורשפאה ןמ הברהב הנוש אל הז ,2 חוכ דחוימ חוכ - השדח

.תושגרו תועפוה אלמ ,בוט קחשמל תונמדזהה תא ןתונש המ !קחשמב החלצהב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more