סימניות

2 תיראלוס הירפמיא לש םיאטח

שמות חלופיים:

Sins of a Solar Empire 2 תמא ןמזב ללח תייגטרטס .תובר תוניינעמ תומישמו הלועמ עמש יוויל ,הבוט תוכיאב הקיפרג קחשמב

:םיעזג המכ לש םיגיצנ ןיב היסקלגב המחלמ תלהנתמ

.דואמ הנוש הלכלכה וליפא .םכב קר יולת היהי םהבש יפוסהש ,םינוש םירופיס השולש תוארלו םימעפ

.רוריבב םידרפומ הז הנבמב תוירחאה ימוחת .םישדח תכל יבכוכ לש תובשייתהל תוינכות םיוותמו חותיפה ביתנ תא םיע .הפיקתל םידעי םיעבוקו הפיקתו הנגה לע םידקפמ םייברק םידקפמ .ךל ותייצי םהינש ,יעבט ןפואב .םיישומיש םירבד רחא שופיחב תושדח םיבכוכ תוכרעמ לש הריקחו םיבאשמ .תמא ןמזב תוברק להנ .4D תייגטרטסאו תמא ןמז תייגטרטסא החלצהב בלשמ קחשמה

.םירידח יתלב הנגה ינבמ רתוי דוע הנב

.שדחה תויביס 64 תוביל הבורמ עונמל תודוה יטקלג הדימ הנקב תוברק ךל

.ןקחשל תונימזה קחשמ תויגטרטסאו תוקיטקטל תובר תויורשפא ופסונ קחשמ

.סובולגה לש רחא קלחב םקוממ תויהל לוכי םהמ דחא לכש ,םיכמתנ םינקחש .טנרטניאב קחשל ידכ ביצי טנרטניא רוביח שרדנ

.םייוניש תריציל םיחונ םילכ םנשי .םכמעט יפל ןוזיאה תא תונשל וא קחשמב ותוא בלשלו גולאיד בותכל וליפ

.ןנכותמהמ קחשמב ןמז רתוי הברה תולבלו ףחסיהל לק .ןיינעמ הזה קחשמה המכ דע תמלשומ הרוצב םיגדמ הז

.Steam לטרופב וא ימשרה רתאב קחשמה תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more