סימניות

יניש קחשמ

שמות חלופיים: םיג יניש

Fans יביסאמ ,םיארומס תוברק לש PvP המינאו תוברק Bleach קחשמ .Seyratey יבשות לש עישומ תויהלו הלעמל תווצ

.תואיצמהמ לפנ המ ןמז ךשמבו הבוט תושגנתה לביק ונלש ץימאה שיאה .הברה רכוז אל אוהש ןיבה אוה ,עיגהשכ .תומשנ לש םיכירדמה לש ריעה תא תויחהל בוש אלמ םחול תויהל ידכ היגר .ארונ תוצלפמו םיביוא םע םחליהל םג ומכ ,םירבחו םייתימא םירבח שוגפ

:ךל רוזעי הביאש ב

.םיביואל דגנתמ אוה םתואש ,המצוע יבר קשנ ילכ רבכ ןה תויגולהו תויט .ךרע לעב םחולל ותוא ךפוהש המ ,האלנ יתלבו םכח ,ריעצ אוה .םיהדמ אוה ביואה רבעל םיציח חלוש אוה הבש תוריהמה

.חוכ לש רתוי בוט ןוזיאל תווצ םהלש םידיקפתה תא ץיפהל ,םינימז םישנ .םסק םע לעופ - ישילשהו ,ביואה תא סרוה ליעפ ינשה ,םיפקותה לש ירקי .תורושב םרובע ןוכנה םוקמה תא אוצמל םהלש םינייפאמה יפ לע ךלש םיפו

.תומלועה ןיב םימחול לש העונתה לשב תשחרתמ םיפונה לש יונישה תאו ,י .הנגהב וא הפקתמב טיברש תא םיריבעמ ,הדשה ינפ לע םיפע םיקרב ירוביג ."תובידנ תומשנ לש תורוגח" ,ףסכ םע תויקש ,וקאפנאז תוברח :םיצפח םי

.ומלשוהש תומישמה רפסמו היווחה תא םילידגמ ונאש לככ ,הגרדהב חתפנ ן

.תיטנרהוק הקיפרגו ידמימ תלת ,רוריבב םע ,םלועב לודג הדימ הנקב תנו .םשורה תא ללכ תולקלקמ ןניא תוריוצמ תונומת .המינא םהלש ישיאה ףסואל תפסונ הנינפ ףיסוהל לוכי ימ ,םירמייג ידי

.שדח סרפ איבמ קחשמב הליב םוי לכש דמחנ םג הז

 

יניש קחשמ