סימניות

תומולחה ידרש

שמות חלופיים: תומולח יסיסר

Shards of the Dreams אוה ןווקמ RPG שאלפ תועצמאב השענש םני .ךכב הצרת םא ,דירוהל ןתינ רשא חוקל תינכות החתופ ,ינועבצה בוציעה

.המשרהה יאנת תא לבקל ,ךלש המסיסהו ינורטקלאה ראודה תא ןיזהל ךילע

.ןויסינ קיפסמ םג אלא ,תוישעמ תויונמוימ קר אל תקפסמ וז הלטמ

.י'גאמו ןהכ ,בנג ,םחול :(הממשה ןעמל תותיכ 4- ו הירפמיאל תותיכ 4)

.םיוסמ םוכס םלשל ךרטצת ,התיכה יוניש רובע ,תירישעה המרה רחאל

.ןוירוד לש תתרשמו ,קדנופה לעב ,גייד ,הלפא תוישיא ,חפנ ,דייצל םכל .יתאפב םיררוגתמה ,ןקזה רפסכו ןשי הרוכ ,הינטירב גייס םע ושגפת ,ףס !אבה בלשל רבעמל ברקתהל תונמדזהה תא םכל קינעי םהיתומישמ לש חלצומ

:םיאבה םיוותה ינייפאמ לע עיפשמ התא ,הלא םירטמרפ יוניש ידי

.תוצובקב תופקתמו תוידוחיי תולוכי םהל שי בורל ,רתוי תוקזח תוצלפמ

.טבשב ךלש דצה תא תונשל םגו ,טבשל ינשה דצה לש ןקחש לבקל לוכי ךניא .טבשה תא בזעש רחאל קר תאז תושעל ןתינ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more