סימניות

ובופ וקוגנס

שמות חלופיים:

Sengoku Fubu תניינעמ הלילע םע יסאלק היגטרטסא ק .םידיינ םירישכמב ןימז קחשמה .םימישרמ םיארנ ברקה ךלהמב םידחוימה םיטקפאהו ,תיתואיצמו תינועבצ ת .בטיה הרחבנ הקיזומה ,עוצקמ ישנא ידי לע השענ לוקה

.ידמל ןכוסמ םוקמ התייה ןפי ,םימי םתואב .וחוכ תא דביאש רסיקה לש תוכלמה סכל םינעוטה םיימוקמ םיטילש ןיב שח

.הירפמיאה חטשב םידדוש םיאצמנ םימעפל ךא ,םינכש םיטילש לש םילייח ר

.םיביוא םע ןיגוריסל תוכמ ףילחמ התא .ךרדה תליחתב תונימז תופקתה המכ קר ךא ,םישרמ אוה ברקה ךלהמב שמתשה .ןויסינ רובצלו םיבר תוברק רובעל וכרטצת ,לנסראה תא ביחרהל תנמ לע

.ךלש המישמל ףרטצהל םינכומש םירוביג אצמ .הירפמיאה לש םימוצעה םיחטשב םייח םינייטצמ םימחול 150-מ רתוי 1000 .ולשמ םיידוחיי המיחל ןונגסו םירושיכ שי םהמ דחא לכל .תומישמב םתוא דיקפהו ךלש םימחולה לש תוילוח רוצ .םיירקיעה םידעיב םכלש םיצמאמה תא ודקמת ךכ

.דויצ יטירפו םיציאמ ,ךרע ירקי םיבאשמ ,רוביג יסיטרכ שוכרל ולכות ם .םיגחב תומייקתמ תוריכמה ,ףטוש ןפואב ןכדעתמ רחבמה .יתימא ףסכב וא קחשמה עבטמב ירשפא םולשתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more