סימניות

ערז

שמות חלופיים: ערז

Game Seedevil םיה חטש שבוכ.

.םידדוש לש היפונכה תא ךפה אל םהלש הריסה תא לבקל ילבמ םיל תכלל םי .םד יאמצ תוצלפמו םידדוש לע העווזה ירופיס ללגב םימל סנכיהל םיששוח .חוכו עדי תועצמאב ,ביואה דגנתהל דמלל ןטשה םיה היגטרטסא קחשמ

.ברח םע ברקב רדתסהלו םיבור תוריל ,םיפורגא דרגל םינכומ ,םירוחב הב .ףוס ןיא םישקבמה הלא לש רותה ,הניפסה םיחיטבמ םה םאו .ושגפי חטבש תונכסהמ דחופ אל דחא ףאו ,םיה ןטשב קחשל םיצור םלוכ

.'ץירדלוא לע וא ןרטסו סלגד לע וא ןרטסוו סלגד לע סט לגד הזיא לע ט

:קחשמ לש םירחא םיטביהל השיג היהת ,קחשמה לש תוגונעתה לכמ ק .תודוקנ שש םיעובצ םירושיכה תאו ולש המושרה םע דחא לכ הנחבה אלל םי

:םינטפק לש חרפ תואנקויד םיתפש ביבס טוונל רוזעל ףידע .רתויב ךומנה םע שלח לכוא ילכ לחתה .וז היעב םע ןיבת רהמ התא ,םהלש קסעה תא תעדל בוצע המ לבא

:םיאבה םימוחתה תא שי הניפס לכל

.שורדה דויצה לש חולשמ יעצמא שמשל םיחוורמ ןיידע םירחאו ,הנגהה םע .םיה ןטשה םושיר ירוחאמ רשאכ ןקחשה תא לבקמ ךכ לכ אל הזו

.עירכמה עוריאה היהי ובש ,דחא ןולח ךותב יצה תא םלשומ ןפואב םיאתהל

.ןטשה םי iPlayer םיעוריאה לש האצותה לע עיפשהל ידכ תחא םעפ םהב שמ .אל המו ביואה ןעטמה תא ףורשל ,תירבה תולעב תוניפס תא קזחל םילוכי

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more