סימניות

םיבנגה םי

שמות חלופיים:

Sea Of Thieves RPG םי אשונב. .ריוצמ ןונגסב היושע ,הפי הקיפרג קחשמל .תומדה תאצמנ םהב תומוקמה תריווא לע רומשתש וזכ הרוצב תרחבנ הקיזומ

.קחשמה יבחרמב עונת הילע הניפסה גוס לש השק הריחב היהת ,ןכמ רחאל .רתוי םיכירצ תווצו רתוי הלודג הניפס ,תווצה לדוג לע תורישי עיפשמ

.דחא דחא לכה לע רובעל לוכי התא .עגרכ םיטאריפ לע רתויב תירלופופה םיטרסה תרדסל שדקומ םהמ דחא

.ןהלש תורצואה רחא ללוצ התאשכ תיתחתב תוניתממ תובר תועובט תוניפס

.ולש םיחותפה םיבחרמב םכל םיכחמ םיבר םיימומרע םיביוא .םישומח םידלשו תוער תוריפצמ ורהזיה

.רתוי דוע םישקל םיטסווקה תא ךופהיו רתוי רחבומה יעיברה גלפה לש הל

.םישדח םייאשונ םיטושיקו םיטסווק םיררחשמ םה הנוע לכבו טקיורפה תא

.םייביראקה ידדושו וראפס ק'ג וליפאו םסרופמה ףפועמה ידנלוהה תושארב

.םירחאמ ףסכ רתוי םולשת ידי לע ןורתי לבקל לוכי אל התא ןאכ .רתוי לק ןוחצינ ךל וקינעי אלו הארמה לע קר םיעיפשמ םירופישה לכ

.םיפתוש ךל הצקי קחשמה תרש זאו ,תיארקא הריחבב שמתשהל וא ךמצעב הז

.רתויב בוטה טאריפה אוה םכמ ימ תולגל ידכ תורחא תוניפס לע המחלמ זי

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא תונקל לוכי הת

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more