סימניות

קירה תשרומ 2 טפארקראטס

שמות חלופיים: לש תשרומ 2 טפרקראטס ,קירה לש ותשרומ 2 טפארקראטס

Game StarCraft 2 רורחש לש היגטרטסא :קירה לש תשרומ.

.היגולירטה לש הנורחאה הרדסה תויהלו ,רבמבונב 10- ב ררחוש ,Blizzar

.המיזמל לגרתהל ףוס ףוס ךל רשפאמש המ ,דיחי ןקחש לש םוסרפ תועסמב ו .םיפלקה דחא תריחב ידי לע ימלועה ברקב ךבתסהל ,םירבח ףקומ םחליהל

.יאשחב ולש תכלה בכוכ תא ףקת גרז .דחא םע תויהל ולדח רואיא לש סוטורפ יבשותו ,תובר םינש ינפל הרק הז .הדמרא טשמה תא תדסיימ סינטרא ,ביואה תא דימשהלו םתוא דחאל ידכ .םלועה לש םישרמ ףוס ןגראל ותנווכבש ,Fallen Amun Zel-Naga תא לסחל

.תושדח המיחל תויונמדזה לע דמול אוה תודיחיהמו ,םהמ תוצע לבקמ ,תוי

.הליג רשא ,האובנה דוס תאו ןומע תייחת ,םירד לט לש אצמ טלקמ לע תרפ

.יטמוטוא בצמב םיימוי םירינרוט ריבעהל תונמדזה ךל היהת תשרב קחשמה .ךלש חוכה תא ךלש ביריה תא תוארהל ןכמ רחאלו ,הריזב StarCraft םלוע

!הלאכ םירבד תושעל לוכי התא דחי .םיבירי ינשו ,ןגומ תויהל בייח הז סיסב עיגמ תיללכה ךתגהנה תחת ,Ar .המישמה תא החלצהב םילשהל ידכ השעמבו הלימב ךלש ףתושל רוזעו תויווח

.ךל רוזעי Artanis היכרריה תאו Raynor םי' ג ,ןגירק הרש לש ןויסינה .תוחוכ יגוסו תולוכי רתוי ויהי ךכ ,רתוי ההובג ךנובשחב ןויסינה תמר

.הלעמו 7

:תואבה םומינימה תושירד לע םיזירכמ םימזיה ,עגרכ 5 GB 2 -ו בשחמ רובע GB רובע Mac .קשנ ילכו תולוכי ,תויומד ,תושדח דמחמ תויח ,םילמס ,םיפסונ תואנקוי .סוטורפה ישנא תראפתל ביואה תא סיבהל קר רתונ וישכע

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more