סימניות

לאיור רהמל

שמות חלופיים:
.Rush Royale לש םילדגמ לע הנגה תייגטרטסא

.םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .הבוט היצזימיטפואה ,הרמוחב ידמ ינעבות אל קחשמה .תוברק ךלהמב םיבר םידחוימ םיטקפא םע הריהב הקיפרגה .תורדגהב ותוא תובכל השק היהי אל הזה הרקמב ,ףייעמ תויהל לוכי הז ל

.םיבשות הברה םע םוסק םוקמ והז

.ףידעהל העיס וזיאל טילחהל ךב יולת הז .קחשת םתיאש םימחולה תסיפחבו תופדעומה תוקיטקטב יולת לכה ,תילאידיא

.דחיב רתויב הליעיה הרוצב םימחלנש םימחול תסיפח ףוסאל םג אלא ,הנגה

.תוברק ךלהמב תונוש היגטרטסא תויורשפא רתוי ריכתו ךלש ףסואל םייסיס

.תויעובשו תוימוי הסינכ תונתמ ןנשי

.הז בלשב םיידוחיי םיסרפב תוכזל ןתינ

.תעל תעמ םינוכדע שי םא קודבל חכשת לא

.יתימא ףסכב וא קחשמה עבטמב תושיכר םלשל ןתינ .תובורק םיתעל ןכדעתמ חווטה

.םינימז ויהי אל קחשמה יבצממ קלח ,טנרטניאל השיג ןיא םא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more