סימניות

תיתוכלמ הווח

שמות חלופיים:

Royal Farm דיאורדנא ירישכמל הפי הווח איה. .תטרופמו הריהב ,הרוטקירק תיומד הקיפרגה .הזילע הקיזומה ,הנימא הרוצב תועמשומ תויומדו תויח

.הזה הדגאה רופיסל םילבגומ םניא קחשמב םירופיסה

.להנל ךירצ התאש הווחל ליעות וללה תורכהה .קחשמב עבטמ חיוורהו םוסקה םלועה יבשות לש םהיתודוקפ תא אלימ

.םיליחתמל םיחתפמה ידי לע ונכוהש הכרדה תומישמ רפסמ םלשה .Royal Farm-ב קחשל ליחתהל ולכות ,ןומיאה רחאל

.םיבאשמ תונבלו ןיתמהל יאדכ ילוא ,ידמ בוט םיכלוה אל םירבדה םא

.תולקב תשגל רשפא הניפ לכל אל .ולפנש םיצעו םינבא ,הייחמצ ךבסב בורל םוסח ליבשה .הקספה שורדיש המ שדחתהל ידכ היגרנאו חוכ הברה שרוד שיבכה יוניפ .הווחב תודשה תא דבעלו םייחה ילעבב לפטל ןמז היהי ,םיכחמ םתאש ןמזב

.םייעובשו םיימוי הסינכ ילומגת לבקו קחשמב םימי ספספת לא

.יתימא ףסכ וא קחשמה עבטמ רובע םישורדה םיבאשמה וא םיטירפה תא שוכר .רתוי רחואמ תצק קר וזה המרל עיגת ,תועקשה אלל םג לבא ,הווחה תוחתפ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more