סימניות

תטלחומ המחלמ :אמור

שמות חלופיים:

Rome: Total War יביכר םע תמא ןמז תייגטרטסא R .םידיינ םירישכמב וב קחשל לוכי התא וישכע לבא ,בשחמל רוקמב ררחוש ק .םיקיפסמ םכלש רישכמה לש םיעוציבהש יאנתב ,הלועמ תידמימ תלת הקיפרג .םעטב תרחבנ הקיזומה ,ההובג תוכיאב עמשנ קחשמה

.הלא םינמזב תושחרתמ קחשמב תולועפ

.קחשמה םע היצקארטניא םייקל דציכ תוריהמב דומלל ךל ורזעי קחשמה תלי .טילשל ךפוה התא םכח המכבו דקפמכ ךלש תונורשיכב ןיטולחל היולת תפסו

.םירברבה םיטבשה לע דחפ ליטהל לוכיש קזח אבצ רוציל ליחתהל לוכי התא

.הפמה לע םינומיסאכ קנע תואבצ זיזהל לוכי התא יכ ישומיש הז .תמא ןמזב היגטרטסא בצמל רבוע קחשמה ,תוברק ךלהמב .ברקה הדשב עונל לולסמ רוחבלו הפיקת תורטמ תוצקהל ,דרפנב הדיחי לכ .RTS-ב ומכ ברקה לע עיפשהל תלוכיה םע תורות תוססובמ תויגטרטסא לש ת

.תיתיזח הפקתהב חותפל וא םיניגמה לש םיבאשמה תא תולכלו רוצמב ןתוא

.ברקה ךלהמ לע עיפשהל תונמדזהה תא לבקל םג אלא ,הרק לכה ךיא ךיניע

.Google play תמרופטלפב קחשמה תא שוכרל ןתינ .החנהב קחשמה תא תונקל ןתינ תוריכמ ךלהמב ,ןטק וז תפומ תריציל ריחמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more