סימניות

תלכונ חור

שמות חלופיים:

Rogue Spirit יחרזמ ןונגסב הלועפ קחשמ אוה. .הבוטו תינועבצ הקיפרגה .תפייעמ הניאו יללכה ןונגסה תא תמאות הקיזומה ,תיעוצקמ הרוצב עמשנ

.םידשה ינומה תא סורהלו םישנא לע ןגהל היהת ךלש המישמה

.תומיהדמ תולוכי םע ידוחיי םחול אוה

.הנושארה םעפב ומכ תינמז וב קחשל ןיינעמ היהיו םימעפ רפסמ ןייפמקה .הנתשי ביטרנהו רחא עטק ןונגס רחב

.הלהנהה תא ןיבהלו הכרדה תצק תרבעש ירחא המישרהמ םירבד תושעל ליחתה

.תינועבצ הקיפרגל תודוה םיטנפהמ םיפונ .העיסנ ידכ ךות תיחרזמה הרוטקטיכראהו עבטהמ לעפתהל ולכות

.ותגהנה תחת םיאפרה ךיסנה ךופהי םחול הזיא רוחבל לוכי התא

.חצנתו תונוש תוקיטקט הסנ ,רתוות לא ,הנושארה םעפב תלשכנ םא .םהל שיש םירושיכהו תוחוכה תא גפוסו םחור תא ףיפכמ התא ,םיביוא תדמ .קשנ ילכב רתוי תיתפומ הרוצב שמתשהל ךל רשפאמו תונימזל תושדח המיחל

.םילקא ירוזא 5-ו תונוש תומר 10-מ הלעמל שי קחשמל .םישדח םיאנתל לגתסהל ךירצ בושו דימ הנתשמ לכה ,םיביוא גוסלו םיוסמ

.םיהז ךרד יקחשמ ינש ןיאש ךכ ,יארקא ןפואב תרצונ המר לכ

.הלא תוצרא לש תודגאה תא ולגו םייח םה דציכ דמל

.תושדח תוניינעמ תומישמ םג ומכ ,תומר רתוי שי ,םינוכדעה רורחש םע

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more