סימניות

טקורה תגיל

שמות חלופיים:

Rocket League דואמ ןפוד אצוי טרופס רוטלומיס אוה. .בשחמב קחשל לוכי התא .הובג טוריפ םע דואמ הריהב תידמימ תלתה הקיפרגה .בוט עמשנ קחשמה .תורדגהב התוא תובכל ןתינ הז הרקמבו ,םיכורא גנימייג ישגפמ ךלהמב ת

.םיבר ךושמי לגרודכ קחשמו ףחס תופילא לש הזה בולישה .לגרודכה שרגמ לע הקזח טרופס תינוכמב הגיהנהמ תונהיל טושפ וא ,גורי

.תוטלס וליפאו תומיהדמ תוציפק עצבל תולוכי ןאכ תוינוכמ ;ליגרהמ םינ

.בידנ סרפ וקפסיש המלשהל םייעובשו םיימוי םירגתא וניכה םיחתפמה ,םי .דועו תושדח עבצ תודובע ,ךלש תינוכמל םיידוחיי םיקלח לולכל םייושע

.יואר סרפ לבקלו גניטיירה תלבט שארל ספטל תונמדזהה תא וצימחת לא

.קיפסמ ץמאתמ התא םא קחשמ לכב חצנל לוכי התא ;ןיינעמ דימת אוה Rock

.Rocket League תא ןיקתהלו דירוהל ךילע ,ףסונב

.החנהב Rocket League רובע Steam חתפמ שוכרל ןתינ תעכ ,הארנה לככ ;

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more