סימניות

רבקה לש ותיילע

שמות חלופיים: רדייר רבק זרוא ,רדייר רבקה לש ותיילע
.תושדח תואקתפרהב Croft הראל :Raider רבקה לש היילע

.13 ,העדוהה רחאל 2014 תנשב רדייר רבקה תיילע קחשמ 11 .Xbox One םע Xbox 360 רובע ןימז ךפה 2015

.רתסומ םייחה םייחצנה םירוענה דוס ובש ,"סיטנלטא יסורה" Kitezh ריע .הוואימ הנוי ףתוש םע תעסונ הרוביגה

.לפרעו רופכ ,יטיא גלש גלש העונתו דיצ .ןוזמ גישהל החלצהב ,באז וא ירזכא בוד לש תופכ ךותל לופיל אל ידכ ם .תורואמ ךרואל םירתתסמ םה גלש תפוס תליחת םעו ,םויה לש םיוסמ קלחב

.אפרמ תופורתלו םידגבל םתוא תכפוה איה ,תורוע ,םיחמצ ,םילרנימ ףוסי .םיליער םיציח ,lasso ,תותשק תיינב ,תודוכלמ ושמשי םירחא םיאצממ

.תדרל היושע תלופמ וא ליחתהל היושע גלש תפוס םואתפ .רהמ ץר בטיה החוש ,םיצע לע ספטמ ,הובג גלש ףחסנ ךרד ךרדה תא תללוס .המישמהמ קלח םג הזו ,םוחה רוקמ תא אוצמל בושח רק םילקאב לבא ,דורש

.קיתע יטיפרג חנעפל וא הקיזיפה יקוח לע ססובמ multistage תודיח רות

.הרוע לע תויבובקנו תוקלצ תוארל םילוכי םתאו ,םייטנתוא םיארנ הראל

:התא ,דחי תוירקיעה תודוקנה תא איבמ התא םא .ד 1000

.תומוסרפ הפוצ תונהיל לוכי התא ,רורחשל םיננוכתמ קר אוה בשחמה לע ר

.ליחתמ shootout ו ,התוא ףוקתל םישומח םיבירי ,עירכמה עגרב ,ןבומכו

.רדהנ הגאי אבאב תא ושגפי רדייר רבק לש הרובגה זרוא יכ רורב הרוכבה .תונלבס רסוחב םהל םיפצמ ונחנאו ,תועזעזמ תויורכיה הברה הל שיש קפס

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more