סימניות

ןאטיט םינודא :3 הלע

שמות חלופיים: Reisen 3
.םהיניעמ תכלל לוכי אל הז ומכ םיטקיורפ

.םיסנאוינ תוחפל קלסל םיסנמ ןפוא לכב םינרקס םירקאהו םיפקותה Risen 3 עגרל ודבל קחשמה םלוע תא בוזעל אלש קחשמ אוה. .הלחה סטייב Pirahna יתרש לע תופקתה ,טקיורפה לע הדובעה תליחת לע ע .החלצה היה ןיינעמ עדימ המכ תוחפל ררבל ףסונ ןויסינ .ןנוכתהל םיכירצ ויה םינקחשה םישודיחה המו םיניכמ ויה םה טקיורפ לש

.הבר תוריהזב זוכיר םע קחשל ךרטצת ךכ ,םהלשמ תוידוחיי תוכלשה ויהי .רקחמ ךרוצל ןקחשל ןימז היהי רטמיטנס לכ טעמכ ,רצונש ילאוטריווה םל .םידיקפת קחשמ לש םיללכה יפ לע השענש ,רדהנ טקייורפ היהי הז

.םתוא רוכזל והשמ ךל שי ,םיחוטב םימדוקה םיקלחה ינש תא רובעל תוסנל .ותלוכי בטימכ תוארהל ידכ ,עיפומ Risen 3 תא דירוהל תונמדזה עגרב ,

.PlayStation consoles -ו Xbox -ו םיישיא םיבשחמ לש םילעבה לכ ידי .Steam יצבק הדרוהל עודי לטרופה ןמ קחשמה לש תוצפה השיג לבקל לוכי

.הז לע לכתסי הזש םיחוטב ונחנא ,זא .םומינימל רמשנ קחשמה ךילהת ךלהמב םהלש הארמה ,הניעט יכסמ םע דדומת .םייניבה ימיב ,הפוריאב םישחרתמ קחשמה לש םייזכרמה םיעוריאה לכ .םייפורטה תאו ןוכיתה םיה תונידמ תא רקבל םג ולכות לויטה ךלהמב !רדהנ האריי ,ןבומכ ,םה ןכלו ,ינדי ןפואב םימושר םיירקיעה תומוקמה .םע דדומתהל םעפ יא היה וידוטסה ובש רתויב לודגה םלועה תא םשיימ הז

.רוביגה לש ותמשנ תא גפוס םיללצה ןודא ,קחשמה תליחתב שממ רופיסב .לק וא ההכ דצל רבוחמ ומצע תא אוצמל תישארה תומדה רוזעל איה ,Risen !תורכומ םינפו םיעודי אל םירוצי הברה שוגפל ולכות ךרדה לעו ,ןירותס

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more