סימניות

תימורה הירפמיאה לש התיילע

שמות חלופיים:
.תורות יססובמ היגטרטסא לש םיטנמלא םע ריע ןיינבל רוטלומיס .םידיינ םירישכמל דעוימ קחשמה .ריוצמ ןונגסב ,הבוט הקיפרגה .ךתוא דדועל ידכ הרחבנ הקיזומהו ,רומוהב תועמשומ תויומדה

.רהמ תוממעתשמ אלו תונווגמ תומישמהו ,תושעל המ שי דימת ,הזה הרקמב

.תובר תואקתפרה םכל תוכחמ ,הרקי הזש ינפל לבא

.לוהינ לע לכה דומלל ידכ הרצק הכרדה חק ,ליחתתש ינפל לבא

.אבצ יניינעל רושקש המ לכב ול בישקהל יאדכ .ףסכ איצוהל ףידע ןכיה ךל דיגיו היינבב תויופידע ירדס עובקל רוזעי .הל תייצ ,המכחו תימומרע תיטמולפיד איה ,ףסונב .שוביכל ןמז רתוי שידקה וא ,חותיפבו היינבב דקמתה .בל רתוי םישל המל טילחמ קר התא ,םהינש םע דדומתהל ךרטצת ,הרקמ לכב .עובק ןפואב וטשפי םירברב םיטבש .הליחת םתוא ףוקתל איה ךכל רתויב הבוטה הפורתה .םוקמ םושב ,הלכלכו עדמ ילב .תוחפנ לש חותיפ אלל רתויב םיבוטה קשנה ילכ תא גישהל ןתינ אלו ,קזח

.םישושמל קלוחמה הדש ינפ לע ךלש םימחולה תא ריבעמ ,ביואה םע ףלחתמ .םינוש םיקחשמב ידמל הצופנ וזכ המיחל תכרעמ .לועפל ךיא עדוי רבכ התאש הארנכ ,תורות תוססובמ תויגטרטסא בהוא התא

.ןורתי גישהל ידכ ישיא ןפואב ברקה תא ליבוהל ףידע ,קזח בירי םע 100

.תועובק תוחנהו םיעצבמ שי .טאל רתוי תצק חתפתת ךלש הירפמיאה לבא ,וידעלב תוחונב קחשל לוכי הת

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more