סימניות

שאו חרק :תוירפמיאה תיילע

שמות חלופיים:

Rise of Empires: Ice and Fire םידיינ םירישכמ .םינוכדע לביקו הזה ןמזה לכ חתפתה ךא ,בר ןמז ינפל אצי קחשמה .רתויב םיבוטה םיינרדומה םיקחשמה לש המרב איה ןאכ הקיפרגה יכ .בטיה הרחבנ הקיזומה ,תיעוצקמ הרוצב השענ לוקה

.תושעל המ שקבתת הבש הרורב הכרדה קפוסמ ,םיליחתמל

.ךלשמ הירפמיא הנבת התא

.יביטקלוק קחשמל תודעוימ תומישמהו תומישמה בור .םתיא דחי םיישקה לכ לע רבגתהלו דדייתהל וכרטצת ,אל וא וצרת םא ןיב .דחיב קחשלו קחשמל ריכמ התאש םישנא ןימזהל רשפא

.םלועה יבחרב םינקחשהמ דחא לכ םע תופילאה לע םחליה .םירחא םיתרש יבשות םע םחליה וא תירב תומחלמב ףתתשה

.ירפסמ ןורתי ךל ןתיי הז ,ךב ךומתל םירחא םינקחשמ שקב ,ידמ קזח ךלש

.ברקה הדשב תודיחיה םוקימ תאו םינוש םילייח יגוס ןיב ןוכנה סחיה תא

.יתימא ףסכ וא קחשמב תועבטמ תועצמאב תושיכר עצב .תוחנה שי תובורק םיתיעלו ףטוש ןפואב ןכדעתמ רחבמה .ףסכ תצק חיוורהל תונמדזהה תא םהל ןתיתו םיחתפמב ךומתת ,תונחב ףסכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more