סימניות

Rim World

שמות חלופיים:

RimWorld שגרמ ללח תייגטרטסא קחשמ אוה. .קחשמה לש יללכה ןונגסל המיאתמו הלש הכרדב תידוחיי איה ,הער אלו הב .םינגנה תא ופייעי אלו בטיה תורחבנ תוילקיזומה תוריציה ,בטיה יושע

.השק יד תויהל לוכי ןוזיא אוצמל לבא

.ןמז הברה חקיי אלו םיקחשמה בור רובע ץופנ ךילה והז .אל וא דורשל ולכוי םישנא םא םכב קר יולתו ןיטולחל םכתושרל דומעי ם

.יחבו חמוצב ,ריוואה גזמב הזמ הז םילדבנ םלוכ .ןהמ תחא לכב תובשומ הנב .ןבא וא ץע רוצקל רתוי לק תורחאב ,ןוזמ רצייל רתוי לק תומיוסמ תומו .םיבאשמב הזל הז רוזעל ולכוי תויולחנתה ,ךכ .םינוש תועוצקמב םיליגר םישנאב אלא ,תודרשיה יחמומ וא םייעוצקמ םימ .הליהקל ליעוהל םילוכיש ולשמ תונורשיכו יפוא שי דחא לכל .רתויב הליעיה הרוצב ודבעי ןה זאו םישנאל רכומה תוליעפה גוסל תומיא

.םיבשייתמל יתודידי היהי ץראה רודכ ינפ לע יחה לכ אל .תובשומה לע ןגהל ךרוצ היהי םהמש םיניוע שי םיימוקמה םיטבשה ןיב

.תובתות שורדל םייושע המיחלב םילבקתמה םיעצפו תויתיישעת תועיצפ

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב השיכרל ןימז קחשמה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more