סימניות

תולגתה

שמות חלופיים: טנרטניאב תולגתה

Game היזטנפ לש ןונגסב טנרטניאב תולגתה.

.םסק תוברקו PvE / PvP ,חרזמה לש םוסק םירופיסל שידא אל ,םינקחש לש

:םיבר םינבומב רבגתהל ךירצ התא יכ הקלח םלועה תאו םיפונה לש .םמצעב תוארל םיפתתשמה ולכי הקידבה ךלהמבו ,םיטרפה לכב הדיפקב הרקח .הלש תוילסולוקה תויורשפאה הפוצ ,תולגתהה קחשמה תא קחשל לוכי התא ו

.םוצעה םלועה לש םיאלפנה םיפונה תא ץירעהל לוכי התא ,ראופמה עוצעצה .הרעסב הנשיה הריטה תא תחקלו הדליגה תורושל ףרטצהל ,יארפ םיסובה תא

:ולש הנומתה תאו רוביגה לש דמעמה תא ךמצעב עובקל ןכמ רחאלו .חטשה תא רוקחל רתוי לק םתרזעבו ,תועיפומ םייפנכ ,םיוסמ בלשב .תומוסק תויח לש ונכשמ ,םיפופצ תורעיו םירה יסכר ,תומוק יבר םיניינ .המיחלה ךלהמב םג שמשל הלוכי וז תלוכי ,סייטה ןורקיעב הטילש רחאל

.םירזומ םירוצי לש תרואמב וא הריזב םיכלוה םה ןאל הנשמ אל ,םיפסונ .תוליגר תונטק תוצלפמ לע תונורשכ דדחל ןויסינ רובצל ףידע הלחתהב .םיקוניצ םיכובמ רתוי תוקוחר תוצרא דומלל תכלל ןמזה עיגה ,םהלש תוע .ידמל םימכחה ךא ,םיירזכאה ,רתויב םיינרתחה םירוציה םינכוש םש .םידוכל לבקל אל ריהז תויהל ידכ לבא ,תונמוימו ןויגה ,תוימומרעב םת .חצנל רתוי לק זאו ,דחא לכ םישנא 5-10 ףוסאל ףידע ,המוד המישמ רובע .ישומיש דויצו הליהת ,ןויסינ חיוורהל ולכות סרפב .יתימאה רוביגה ראותל ףרטצהל םירכזומה םיסרפה תאו ,םישנא 20- מ הדע

.הרקמה לש תחלצומה המלשהה לע סרפה לש םקלח תא ולבקי םלוכ ובש ,םישנ .דואמ םישרמ הארנ הזכ יביסמ חבט ,עקרקה לע וא םימל תחתמ ,ריוואב שח

.םירחאה םיפתתשמה תא רגתאמ ,הריזב הז תא תוארהל ,ךלש תולוכיב חוטב .ףתושמ תיבב דחי חונהלו םחליהל תודליגל ףרטצה .םיעורק םהש עגרב זאו ,תיטנמור םיסחי תכרעמ תונבל וליפא לוכי התא ן

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more