סימניות

הרזחה

שמות חלופיים:

Returnal בשחמב קחשל לכותש ימניד תוירי אוה. .םיקפסמ םיעוציב שי םכלש בשחמלש יאנתב ,תניוצמ וב הקיפרגה ךא ,רדוק .קחשמה תריווא תא המילשמ הקיזומה ,עוצקמ ישנא ידי לע עצובמ ,ההובג

.דורשל ידכ םחליהל תצלאנו דואמ רזומ בכוכ לע תתחונ איה

.קחשמהמ דרפנ יתלב קלח םה םילשוכ תונויסינ

.רתוי קוחר תכלל ידכ הקיטקטהו לולסמה תא הנש ,תוביסנל ולגתסה .תרחא וילע רבגתהל תוסנל וא האבה םעפב ותוא ףוקעל ףידע ,ריבע יתלב

.הלכתמה םלועה ירוצימ דחא םע השק ברקל תופצל רשפא הקד ךותו ,הרושכ .ביואה תא סיבהל ידכ חוכ קיפסמ חרכהב ךל ןיא

.םישק םיבצמב אצומ אוצמל ךל ורזעיש תויבויח תועתפה םג שי

.רתוי םיריעצ םידליל ץלמומ וניא קחשמה ןכל ,םידלי עזעזל תויושע תומ

.רמגל עיגהל רבד לש ופוסבו ,קוחר רתוי תצק תכלל םכל ורשפאיש תושדח

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב רוקיב ידי לע וא Steam לטרופב תונמדזהה תא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more