סימניות

ןיד הרבוא לש ובוש

שמות חלופיים:

Return of the Obra Dinn דואמ ןפוד אצוי לזאפ .ןורפיעב ריוצמ לכהש הארנ ,ןיינעמ דואמ הארנ הז ,תירוקמ ןאכ הקיפרג .תנבצעמ אל הקיזומה ,בוט דנואסה

.הגלפהה ךלהמב ןיד הרבוא תארקנש הניפסל הרק קוידב המ תולגל ךירצ הת .הרק המ ןיבהל לק היהי אל ,ירותסמו ירותסמ דואמ רופיסה

.ןודנולב 1796 תנשב הנבנ .לגר 18 לש הטויטו ןוט 800 לש הזוזת לעב ,קנע .ר ןטפק תושארב םיחלמ 51 ללכ תווצה .לרטיו .1802-ב הלש ןורחאה עסמה תא התשע הניפסה .הבוטה הווקתה ףכב םדעיל ועיגה אל םלועמ ךא ,חרזמ ןוויכל .ןופיסה לע תווצ אללו םיעורק םישרפמ םע 'תומלפ למנל עיגה ןיד הרבוא

.ירותסמה עוריאה ירוחאמ דמוע המ הלג

.למנהמ הניפסה תאיצי עגרמ םיעוריאה רוזחש ידי לע דעצ רחא דעצ ךשמה .אבה קרפל ףוחדי שדח קרפ לכ יבקע ןפואב לועפל בושח

.וזה הדיחה רובע ידמ םיחושק ויהי הירוטסיהב םילודגה םישלבה וליפא

.ראתל ןיאש ןירותסמ לש הריווא תריצי תאז םע דחי

.תמאב ידוחייל קחשמה תא תכפוהו ןפוד תאצוי דואמ תיארנ וז הטלחה .םכינפל שדח טקיורפ אל הזש השוחת שממ ןיא .ןיינעמ ןיידע Return of the Obra Dinn תא קחשל .תונפסה לש הירוטסיהב רתויב תוירותסמה תוירקתה תחא תא רוקחל תונמדז

.חתפמה רתאב וא Steam רתאב קחשמה תא תונקל לוכי התא .ילמס יד אוה עגרכ ןימז אוה וב ריחמהו ,קחשמה תאיצי זאמ םינש רפסמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more