סימניות

Resident Evil 4 לש תשדוחמ הסרג

שמות חלופיים:

Resident Evil 4 Remake טלאקה ןחתומ לש יעיברה .בשחמב קחשל לוכי התא .ולע הרמוחה תושירד םגו ,רתוי ההובג היצולוזרב שדחמ וריוצ םימקרמה .תררמצמה יטיס ןוביבד לש הלפא הריווא רוציל ידכ הרחבנ הקיזומהו ,םי

.Raccoon City םשב הרייעב אישנה לש הפוטחה ותב תא ליצהל המישמב התא .תויארונ םדא תויומד תוצלפמל הייסולכואה תא ךפהש םדא ידי השעמ ןוסא

.םידקפה תא ןיבהל השק היהי אל ,הנושארה הרודהמה תא תקחיש םא .הז הרקמב ישומיש היהיש רצק ךירדמ וקפיס םיחתפמה זא ,קחשמה םע הנוש

.םכלש המיחלה ירושיכ תא רפשלו םכלש תומדה תמר תא תולעל ידכ ןויסינ .ךרדה ךרואל וליעויש םיקזח קשנ ילכ דועו תשומחת ,הנושאר הרזע תוכרע

.םח קשנב רקיעב שמתשי ידנק .הנושארה הייריהמ רוצעל רשפא יאש םימויא םירוצי םירתתסמ תללוקמה רי .םתוא גורהל השק ,םינומיר תרזעב וליפאש ,םיסובה םה רתויב םינכוסמה .העתפהב ףוקתו ךתוא תוהזל םיביואמ עונמל ידכ תובנגתהב שמתשה

.רתוי ןווגמו ןיינעמל קחשמה תא ךפוה הז

.אבה רותה ביבס םיללצב תורתתסמ תועווז וליא שחנל השק

.יחרכה אל הז לבא ,הלילעה תא ןיבהל ידכ עקרה רופיס תא ריכהל בוט .קחשמה תליחת ינפל םכל רפוסי הרוק המ ןיבהל םכל רוזעיש עדימה לכו ,

.חתפמה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא שוכרל ןתינ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more