סימניות

Rebel Inc.

שמות חלופיים:

Rebel Inc תילכלכ היגטרטסא לש םיטנמלא םע יטילופ .דיאורדנא ירישכמב ןימז קחשמה

.םעפה תופצל המל םישחנמ רבכ ,חינהל ריבס ,הזה קחשמה תא םיריכמש םיש .Rebel Inc-ב קחשל רתוי דוע ןיינעמל הז תא ךפוהש המ ,תופסונ תונוכת

.תושעל הדובע הברה דוע שי ,םייתסה ךוסכסהש תורמל

.םייתימא םישנא לש םתוגהנתהל רשפאה לככ בורקו רתויב םינטקה םיטרפל

.םיהדמ קחשמ רוציל רשפיא הז לכ

.ירוביצ חור בצמו םילקא ,יפרגואיג םוקימ ,תמיוסמ הירוטירט לע םיארח .החלצהל עיגהל השק היהי ,הזה עדיה אלל .ךלש לוהינה תוליעי תא רפשל ידכ ךתטילשב םוחת לכ דמל

.דרמה תא אכדל ידכ תוינחוכ תוטישב שמתשהל ךרטצת רחואמב וא םדקומבש .הרבחה ךותב שדח ינסרה טקילפנוק ררועל אל ידכ הבר תוריהזב לועפל ךר

.תויועט תושעל ילבמ ירשפא יתלב ,הירוטסיהב השק הכ עגרב וליפאו ,תינ .האבה םעפב רתוי תוריהזב לועפלו קחשמה תקינכמב רתוי בוט טולשל ךל ר

.םילודג םידיגאתו תונידמ יגיהנמ ינפב תודמועה תויעבה לעו ימלועה רד

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more