סימניות

תובכרה דיגאת

שמות חלופיים:

Railroad Corporation ךלשמ תבכר תיירפמיא תונבל תונמד .בשחמב Railroad Corporation קחשל לוכי התא .הפי הארנ קחשמב םלועה ,תיתואיצמ הקיפרגה .ןמז ךרואל םינגנמ םא םג זיגרת אלו המיענ הקיזומה ,הנימא הרוצב םיע

.ךב קר יולת החלצהל עיגהל וחילצת םא

.לדגת םכלש תיקסעה הירפמיאהש לככ ןמזה לכ לדגת קחשמב םתיא דדומתהל

.םירחא םיבושח תוליעפ ימוחת חינזהל לוכי התא ,יגולונכט חותיפב הבר

.תולודג תווחו רוציי ילעפמב ועיקשה .םינעטמ תלבוה לש חוור רתוי איבת ךכ ,רתוי לודג ריעה לש ירחסמה רוז

.תויולעה תא לידגי ךא ,ןמז רצקת היינבה ךלהמב םישנא לש רתוי הלודג .ךל בושח רתוי המ רחב .םיעצבמ םהש הדובעה תוכיאב עגפי רבדהו ,םידבועה ברקב ןוצר תועיבש י

.םייתימאה םייחב ומכ שממ ,תיבירב האוולהה תא ריזחהל וכרטצת

.בל תמושתל יוארו ןיינעמכ ררבתה קחשמה .ומצע רובע רתויב ןיינעמה תא רוחבל לוכי דחא לכ ,םינימז םיבצמ רפסמ

.םיפתתשמ הבורמ בצמ רובע טנרטניאה תא ךרטצת ןיידע לבא ,ןווקמ אל בצ

.Steam לטרופב תאז השע וא ,קחשמה תא שוכרל ידכ םיחתפמה לש טנרטניאה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more