סימניות

חוכ תוואת

שמות חלופיים:

Powerlust אוה RPG םידיינ םירישכמל שגרמ הלועפ. .הבוט תוכיאב תידמימ תלת הקיפרג קחשמל .הריווא רוציל רזוע הז ,בוט לוקה .קחשמה לש יללכה ןונגסל תמאתומ הקיזומה

.דובכל יואר הז

.תוכורא תוממעשמ הכרדה תומישמ ןאכ ויהי אל ,הגאד לא .שמתשמל דואמ יתודידיו יביטיאוטניא קשממה .ברקה הדשב בורל שמתשמ התא םהבש םירושיכלו ךלש קחשמה ןונגסל םיאתהל

.םכמעט יפל הארית תומדהש ךכ ,םידגבהו ןוירשה תא ףילחהל רשפא קחשמה

.שדחמ לכה ליחתהל ךתוא ץלאי הז בצמב תוומ ,הרימשה תא ןועטל לכות אל

.ךלשמ התיכ רוציל תונמדזה ךל היהת קחשמה ךלהמב רבכ .המיחל יפושיכב שמתשהל ףייסה תא ןמאל לוכי התאש וא ,הרגת קשנ םע םי .ךלש תונוצרב קר יולת לכה

.דובעי אל וז ךרדב ןוחצינ תונקלו לע קשנ גישהל ידכ ףסכ םולשת ידי ל .ןיטולחל ימניח טקיורפ והז ,ןוחצינו םולשת תקינכמ ןיא קחשמל .רהמ רתוי תצק םירועיש חותפל וא ,תישארה תומדה לש הארמה תא תונשל י .ללש תואספוק וא קחשמ לע םיעיפשמה םירצומ ןאכ ואצמת אל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more