סימניות

םישנאל חוכ

שמות חלופיים:
.ינוריע ןונכת רוטלומיס לש םיטנמלא םע Power to the People תילכלכ .בשחמל ןימז קחשמה .תיתואיצמ תיארנו דואמ תטרופמ תידמימ תלתה הקיפרגה .המיענ הקיזומה ,בוט עמשנ קחשמה .תתחפומ תויהל הלולע הנומתה תוכיא תוכומנ םיעוציב תומר םע םירישכמב

.תדחוימ הרוצב תאז השעת התא לבא ,תולודג םירע תיינבב רישי קלח חקית .תוריהמב חמוצ בושייל היגרנא קפסל איה תירקיעה המישמה .ךלש תולועפב יולת היהי לכה זא ,ןיינמה ןמ ריע תונבל רשפא יא ,תחתו

.קחשל ליחתהל לוכי התא הז ירחא דימ

.ריעה יבשותו םילעפמה יכרוצ לע תונעלו םישורדה םיסמועב דומעל תלגוס

.Power to the People-ב וקחשתשכ ולגת ראשה תא ,המלש הניא המישרה

.רתוי תבחרנו תבכרומ תכרעמב ךרוצ היהי ךכ ,םינכרצ רתוי ועיפויש לככ

.םייתסי קחשמהו ךתדובע תא דבאל לולע התא ,בר ןמז ךשמב למשח אלל ורא

.עבט תונוסאל תוריבסה תאו תימסיס תוליעפ ,ריוואה גזמ יאנת תא לוקש

.םיחתפמה רתאב רוקיבב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more