סימניות

רקופה םלוע

שמות חלופיים:

Poker World םשהמ ותוא ןיבהל לק ןכש רקופל שדקומ .תילאיר יד הרוצב םיריוצמ םיביריה לש םירטוואה לבא ,ירוטקירק יד הא .בטיה םיעמשומ םיביריה ,ינרדוח אל הז ,דנואסה בוציעל וגאד םג םה .טנרטניאל רוביח ךירצמ וניא אוהש ןוויכמ םוקמ לכב קחשמה תא קחשל ןת

תירבה תוצראמ רקופה םלוע תא שובכל ליחתת .םיביריה לכ תא חצנלב קר אל הנומט המישמה .םידבוכמ קיפסמ תואריהלו םירוגס םירינרוטב תופתתשהל שורדה ןיטינומה .ףסכב תוכזל ךירצ התא הז לכ תא תונקל ידכ ,ןבומכ .דספה לש הרקמב קחשמה ךלהמב ףסכמ דרפיהל לוכי התא ,השעמל לבא ,טושפ .ריזחהל יאשר היהת התא ,הז יבגל גואדל ךירצ אל התא לבא

.םלועה יבחרמ רתויב םיקזחה םינקחשה םע םחליהל ךירצ התא ,רבד לש ופו

.םלועה יבחר לכב הזה ירלופופה ביבחתה םע תורכיהל םלשומ קחשמה 10000 .דיספמ התא םא יתימא ףסכ דספהב ןכתסמ אל התא ,AI םה ךלש םיביריה

.ךלש םירומיהה לע ךלש םיפי'צה תא רזפל אל ולדתשה לבא ,ןושארה קחשמב .ימוי סונובכ ספי'צ רתוי לבקל לוכי התא ,חילצמ אל התא םא .תימדת ינוטרסב הייפצ לע םיסרפב תוכזל םג לוכי התא

!טנרטניא ילב וליפא ,םוקמ לכב קחשל לוכי התא !וישכע רבכ םדלוה ססקט לש םלועה ךותל לולצ ,וכחת לא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more