סימניות

ToW :םייביראקה ידדוש

שמות חלופיים:
.ימי אשונ םע תמא ןמזב היגטרטסא קחשמ ToW :םייביראקה ידדוש .םידיינ םירישכמב ןימז קחשמה .קחשמב קחשל ידכ םיבוט םיעוציב םע ןופטראמס וא טלבאט ךרטצת לבא ,תר .קחשמב םייביראקה ידדוש לש הריווא רוציל תרזוע הקיזומהו בוט לוקה

.םיטאריפ ןה תויומדה םהבש םיבר םיידגא םירופיסב ישיא ןפואב קלח תחק

.הקתפרהל םינכומ ויהת תוקד המכ ךות ,ןמז הברה חקיי אל הז

.יצה תא תונבל לחתה ,וז המישמב חילצתש רחאל

.םלוכל תורכומה תורחא תובר תוניפסו הרוחשה הנינפה תא וליפא תונבל ר

.רתוי רהמ םיביואה תא סיבהל ךכו היגטרטסאה תא שארמ עובקל לכות ,תיר

.םוי לכ קחשמ התא םא רתוי דוע רקי סרפ לבקל לוכי התא ,עובשה ףוסב

.קחשמב םינוכדע שי םא עובק ןפואב וקדב ,הלאכ םימי ספספל אל ףידע

.םוי ידמ ןכדעתמ חווטה .יתימא ףסכ וא קחשמה עבטמ םע תושיכר רובע םלשל לוכי התא .םיחתפמל תודוהל החונ ךרד קר וז ,ףסכ זבזבל ילב קחשל לוכי התא

.יביטקלוק קחשמ לש הרקמב דחוימב בושח ריהמ טנרטניא .היעב היהת אל וזש ךכ ,םוקמ לכב טעמכ םייק ירלולסה ליעפמה יוסיכ ,ל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more