סימניות

רֵּבָטְצִהְל

שמות חלופיים:

Pile Up ינוריע ןונכת רוטלומיסו תילכלכ היגטרטסא ,לזאפ .םיכומנ םיעוציב םע םיבשחמב םג תאז תושעל רשפאו הבוט היצזימיטפואה .םיניינעמ הרואת יטקפא םע ,תטרופמו הפי תידמימ תלת הקיפרג ואצמת ןא .ןמז הברה םינגנמ םא םג תפייעמ אלו המיענ הקיזומה ,בטיה יושע לוקה

.דואמ ןיינעמו יתוכיאכ ררבתה קחשמה ;שגרומ הז .דמחמ תייח קיזחהל תורשפא וליפאו תוליעפ ימוחת רפסמ םנשי

.ןיינעמו הנהמ הנהיתו Pile Up-ב קחשל לחתה

.םירעו םינבמ תריציל םיעגונה תונורכיז האממ רתוי םנשי .תוליעי ויהי םש תוראותמה תויגטרטסאהו תוטישה םאה לעופב וקדבו םתוא

.םימיוסמ םיאנתב דומעל שי ,םיידוחיי םינבמ םיקהל ידכ

.הנטק הנידמ רוציל היהי ןתינש ןכתיי ,ןמזה םע ,ךכ

.הצרתש המכ Pile Up-ב קחשל ךל רשפאמ הז ,ידוחיי אוה קחשמ לכ ,שדחמ

.םיחתפמה רתאב וא Steam לטרופב שוכרל ןתינ קחשמה תא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more