סימניות

הֹערַּפ

שמות חלופיים:

Pharaoh ריע ןיינבל רוטלומיס לש םיטנמלא םע תילכ .רתויב םיבוטהמ היה אוה רורחשה ןמזבש תורמל ,םזילאירב דחא ףא עזעזל .קיפסמ טוריפב םיריוצמ תודיחיהו םינבמה לכ ,ותוללכב םלועה .בטיה תגצומ הריוואה .בוט דנואסה בוציע .ולש רנא'זב םיבוטה דחאל בשחיהל לוכי טלחהב קחשמה .ןקחשה תא ןיינעל ידכ תינרדומ-הרטלוא הקיפרגב םיבייח חרכהב אל הלאכ .ליג תרסח הקיסאלק הנה

.תושק רתוי תושדח תומישמ ךל תוכחמ החלצה תגשה רחאל ,וצקוהש תומישמה .םיפסונ 4 דועו קחשמב םהמ 36 שי .ךלש תורטמה תגשהל תרחא היגטרטסאב רוחבל ילוא ,בוש התוא רובעל ידכ

.םילאה תבוט לעו הלחתהב םינימזה םיבאשמה לע עיפשמ הז

.םילאל םישדקומה םיגח תעל תעמ םימייקמ ,ףסונב .יחוור תויהל לוכי הז .םיבאשמב םינסחמה תא אלמל וא לוביה תא ליפכהל םילוכי םה ,גחהמ םיצו

.עשפב םחליהל ידכ קוחה תפיכא יניצק ושרדיי ,הפירשב םחליהל ורזעי םי .החוטב הרוצב םיננכותמ םישדחה םינבמה לכש םיגאוד םילכירדא

.יתועמשמ ןפואב לדגת ךלש ריעה תייסולכוא רשאכ רתויל קקדזת םיסימ יב .הייריעה ביצקת תא אלמל ולכות ךכ קר .ךמצעב םיסימה הבוג תא עבוק התא

.תונפסמב תונבל ןתינש תוניפס ךירצמ הז לבא ,םימ תועצמאב רתויב הבוט

.רתוי הברה םיריהמ םיבאשמה ףוסיאו רוצייה ,ךכיפל

.םתוא תונבל ןמזו ףסכ ,םיבאשמ הברה חקיי הז .יתועמשמ היהי םתיינב לע לומגתה לבא .ךתוא ולמגתי יאדוובו וחמשי םילאה

.ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more