סימניות

םוטנפ

שמות חלופיים:

Game Phantomers םלועה תא רומשלו דורשל.

.םלועה יבחרב טשפתהל רורט תוצובק לש תועורז סיסונק ידוסה ןוגראה לש .םלועב ןוטלשה תא סופתל ךלש רדסה תא רידגהל תויאבצ תוכיפה ךרד םישפ .םלועה יבחר לכמ םירידס תוחוכו םיבדנתמ תללוכה ,םוטנפ תיטרפ תיאבצ .םהיגיהנמו הסיסונק ירבח לכ תא סורהל איה ינתא-ןיב אבצ לש ותרטמ

.ריקב לודג רוח תושעל לוכי רשא ןמ ילש ץוציפה תא רובשל וא ביוא ברק .תובוחרב םחליהלו עורפה תורעי ךרד רובעל וכרטצי םה ,רבדמלו לגנו'גל .תונמוימב תננכותמ הלבח תונכוסמ תודוכלמ תופצל םוקמ לכב םילייח ,םי

.יתימא ברק הדשב תויהל לש הילשאהו תידוחיי הריווא םירצוי םיילוק םי

.ולש יוניכה אוה ומש ,ולש הנושארה תומדה םע תורכיה לבקמ שמתשמה ,הנ .תיטקט ןיכס לקוש אל הז ,םיפלצ הבור עלקמ ,חדקא לש לנסראב ול שי ,ב

:םירחא םימחול תאו וחתפיי םינקחשה ,המיחל ןויסינ ושכרנש רחא .ךסמה לומ םיבשוי םירחא םינקחש לש הצובק םע םחליהל ךל רשפאמ Deathm .ךלש סיסבה לע ןגהל היינשהו ,ביואה תדמע תא רערעל תחא הצובק לש התר .םילוצינה לש חצנמה תווצה םהב ,םינקחשה ןיב היצקארטניאב םג םיכמות

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more