סימניות

תּומָל

שמות חלופיים:

PERISH בשחמב קחשל לכותש ןושאר ףוגמ תוירי קחשמ .יתוכיא לוק קחשמו הבוט הקיפרג קחשמל

.לצב חצנ ייחל הנודינש Amietri םשב חור איה ךלש תומדה .שפוחב תוכזל ידכ סואיפרוא לש םיסקטה תא עצב .םיביואל דואמ ןכוסמ ,ישחומ םחול אלא ,ףוג תרסח םיאפר חור וניא רוב

.הז בלש לע גלדל לכות ,הזה רנא'זהמ םיקחשמב תקחיש רבכ םא

.תינמז וב הפי לבא ,רדוק אוה ךלש רוביגה עיגה ובש תוומה רחאלש םייח .אילפהל םיירויצ םיארנ הקיתע הרוטקטיכראו םיפונ .ךביבס םיללצבו הניפ לכב םירתתסמ םיביוא ,םיימוקמה תוארמהמ תולעפתה .םיימוקמ םיסוב םג ושגפת ,סורהל השק םכל היהי אלש ,הזה רדוקה םוקמה .סיבהל השק תויהל תולוכיש תונטק תויוהולא ולא .הנוכנה הקיטקטה תא אצמתש דע תונויסינ רפסמ עיקשהל ךרטצת ,ןהמ קלחב .רתויב תולודגה תואצותה תא האיבמש איה הנוכנה הקיטקטה .רתויב הבוטה תורשפאה אל איה רתויב ינלטקה קשנב השומח ךלש תומדה םא .ןהב שמתשהו ביואב תושלוח שפח

.המיאתמ תורשפא ואצמי רתויב םיינעבותה םינקחשה םגש וחיטבי אילפהל ם .קשנ ילכ וליפאו תותשק ,חווט יכורא קשנ ילכ רתוי םג שי

.קחשמב ףיכ רתוי הברה היהי םכתעבראלו ךתיא קחשל םירבח השולש דע ןמז .קחשל ידמ לק אלו ןיינעמ ךתוא רומשל ידכ ךתוא םיאתיו בוט קיפסמ AI-

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא !החנהב עגרכ עצבמב קחשמה םא וקדב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more