סימניות

Perfect World Mobile

שמות חלופיים:

Perfect World Mobile קחשמ אוה MMORPG םוקמ לכמ .ריוצמ ןונגסב הפי הקיפרג ואצמת קחשמב .אילפהל תרחבנ הקיזומו בטיה תוילוק ,דואמ תוביבח תויומד .ירפסומטא דואמ קחשמה .םימחולה ירושיכ תא חתפלו ךלש תווצה תא ביכרהל ךירצ התא ןאכ .תוניינעמ תומישמ םלשהו םלועה תא רוקח

.םכמצעב Perfect World Mobile-ב קחשל ליחתהל ולכות ,ןכמ רחאל

.ריוואב עונל םילגוסמה םירוציל עזג תויחמ .עונל הצור התא וילאש ןוויכה תא עובקל ידכ קיפסמ הז ,םתוא להנל השק

.ךיתועסמב שגופ התאש תויומדמ תופסונ תומישמ ךמצע לע תחקל לכות ,לגר

.קחשמה ךלהמב דדומתהל ךירצ התא ולש הלואגה תאש ,תודגאה םלוע לש תוו

.םוצעה םלועב םישדח םימוקימ ופסונ .םדוק םש ויה אלש תויומד תועיפומו תונימזל תוכפוה תושדח תומישמ ,לי .םמעתשהל ךל ונתי אל טושפ םיחתפמה

.תותירב רוצו םירחא םינקחש םע טא'צ .תופתושמ תומישמ ומילשהו םירבח ורצ

.םידחוימ םירושיכב ושמתשי ךלש םימחולה יתמ טילחהו הפקתהה דעי תא רח .תומד לכ רובע םיילאודיבידניא םניה ולא םירושיכ

.הזה אלפנה קחשמה לע םיחתפמל הדות עיבהל ולכות ךכ ךא ,תאז תושעל ךר

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more