סימניות

3 םולשת םוי

שמות חלופיים:

Payday 3 קוחה לש ינשה דצב היהת התא ובש ןושאר ף .בשחמב קחשל לוכי התא .תיתואיצמ ,הבוט תוכיאב הקיפרג .םינקחשה בור תא ךושמי הקיזומה רחבמו ,תיעוצקמ הרוצב עמשומ קחשמה

.ךב יולת ולוכ תווצה לרוג

.רשפאה לככ הליעי הרוצב הרקבה קשממ םע היצקארטניא רוציל תנמ לע הטו .תואבה תומישמב החלצהה ייוכיס תא תיתועמשמ לידגי לבא ,ןמז הברה חקי

.אילפהל םיירלופופ ויה םימדוקה םיקחשמה

.הרטשמה םע תומיעו הדובע הברה היהת ךלש תווצלש רמואש המ ,ץראה רודכ .ךלש ןוצרב קר יולת רובעת תרחא וא וז המישמ קוידב ךיא .תובנגתההו האווסהה תואלפנ תא תוארהל ,ךפיהל וא םיצוציפ םע חותמ תו .תאז רוכז ,תונוש תומישמל תומיאתמ תונוש תוקיטקט .תינכותה יפל וכלי אל םירבדהש ןכתיי ,ףסונב

.ךתוא ובזכאי אלש םיבוט םיפתוש שוגפל לוכי התא ,בטיה ריכמ אל התאש

.הז דומעב רושיקה תועצמאב וא םיחתפמה רתאב רוקיב ידי לע Steam לטרו .םיגחל תוחנהל תודוה ילמס ריחמב קחשמה תא תונקל תונמדזה עגרכ םכל ש

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more