סימניות

םיקידצ םעז :ךרד אצומ

שמות חלופיים:

Pathfinder: Wrath of the Righteous RPG םיבוט .היזטנפ םלוע ליצהלו רוקחל ךירצ התא הזה קחשמב

.םיעצומה הלא ןיבמ רוחבל וא ךלשמ רוציל רשפא

.ךשמהב תאז תונשל ןתינ ,הריחבב תיעטש ררבתי קחשמה ךלהמב םא

.ריעה תומוחל עיגה ךיאו אוה ימ רכוז אל רוביגה ,השק עצפנש רחאל .ףלדנרט רידאה ןוקרדה ,ריעה טילש וינפ לע ףלח חמשמ םירקמ ףוריצב .ריעב הגיגח שיש ןוויכמ תונהילו תכלל וילע הווצמ איה ,ךלש תומדה יו .ירקסוד דרול תושארב םידש לש רדע לש ותעפוה ידי לע יופצ יתלב ןפואב .ריעל תחתמ םיכובמב תמייתסמ תישארה תומדהו ,םיינשל ריעה תא לצפמ םי

.הלילעה וק לש תומישמה תא םימילשמ ,הירוטירטה תא םירקוח ונא .המ הז המ ךל ורמאיו וארי ,הזה ךילהתה ךלהמב .ןומיא אוה ןושארה קוניצה .וב לולכה חוכה תא לבקמו ,םיכאלמ ידי לע יהשלכ הרטמל תובמוקטקב ראש .רחוב התא ןוויכ הזיאב יולת ,ךיפתכ לע לופית ,ולש סרה ,ךפיהל וא םל

.םלש להק יווילב ,טטושלו רוזעל ידכ ושגפנ ןיידעש תויומד ךתיא תחקל

.תומיוסמ תומר תגשה םע םילגתמ ,ךפיהל ,רתוי םיבכרומ םירועיש

.יוצר אל הז םוסק לנסראב שמתשהל תלוכי אלל קזח ביואב לקתיהל

.ימשרה רתאב וא Steam Marketplace-ב קחשמה תא שוכרל ןתינ

!וישכע רבכ קחשל לחתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more