סימניות

סניפ ואילפ

שמות חלופיים:

Paleo Pines הווחה רנא'זב שגרמ קחשמ אוה. .בשחמב קחשל לוכי התא .םיינרדומ םיריוצמ םיטרסב ומכ קוידב ,תינועבצו הריהב תידמימ תלתה ה .חורה בצמ תא המירמו הזילע הקיזומה ,יתוכיא לוקה .תוכומנ םיעוציבה תושירד

.דואמ תניינעמ תוליעפ איה ןפוד אצוי ךכ לכ םלועב תואלקח

.קחשל ליחתהל לכות ,הז םע דדומתתש רחאל

.עובק ןפואב םתוא רקבל וחכשת לאו הווחה יבשותל וגאד

.קחשלו םתיא דדייתהל םג לוכי התא

.ןג טוהירו םיטושיק וניקתה ,םכשפנ תוואכ םינבמ ורדס .םיטיהר לבקתו תישארה תומדה רוגת וב תיבל תוחונ ןת

.דחיב תואקתפרה הברה רובעתו ותיא דדייתת יאדוובש דומח רואזוניד והז

.ןמז ךרואל םהמ לעפתהל ןתינו דואמ םיירויצ ולייטת םהב םיפונה

.Steam לטרופב וא םיחתפמה רתאב קחשמה תא שוכרל ןתינ !תיקנע החנהב עצבמב קחשמה עגרכש יוכיס שי

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more