סימניות

Overwatch

שמות חלופיים: Overwatch
.דיתעה לע ברק :Overwatch קחשמ

.םיליבומה הרויה רנא'זה ךותב הרוגס ,Overwatch קחשמה גצוה ,רואל אי

.ןוזיאו קחשמה תקינכמ לע םינקחשמ בושמ תלבקו תואיגש יוהיזל תורוגס .ררחוש אוה קחשמה דע 21 מ רחואי אל לבא ,הנשה רתוי אתיב תוקידב ןיא 06 .ורזחי םה

.לובגה אל הזש קפס ןיאו ,21- ה יפואל הלדג רבכ םירוביגה תריחב .םיבורקה תוברקב רתוי הליעי הרוצב םהב שמתשהל םיידוחיי תונורשכ שי

Overwatch ץראה רודכל םולשה תא ריזחהל ,םיאכודל רוזעל ידכ ,לוועה ת

.תוידוחיי תוילגת ,תויעדמ תואצמה ,רקחמ לע ואצוה םינש רשע .םירוביגהמ דרפיהל ןכומ היה אל םלועהש ררבתהו ,בוש שבתשה והשמ לבא

.םירחא םידיקפת לש ןווגמ ךותמ רוחבלו ,ינניח ידניה לכירדא ,ירצמה ה .קחשמה ךלהמב קר ולגתי םיאלמה ןונגסהו לאיצנטופה ךא ,דיגאתל תוכייש

:םינוויכ העבראב שמשל םילוכי םה .קזח ןוירש ידי לע ןגומ ,חצונמ יתלב טעמכ ,השק הז

.תוניינעמ תומישמ םהלשמ תופמ קפיס לכ רובע .רורחשה רחאל שארמ Overwatch דירוהלו תונקל וגאדש םירמייג םתוא רוב

.Overwatch הפמה לש יפיצפסה חטשה לע טלתשהל ידכ "תודוקנ דוכלל" ב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more