סימניות

עשר לש םיחא תגלמ

שמות חלופיים: עשר לש םיחא תגלמ

Game תווחא Overlord עשרה הריזחמ :עשרה לש.

10. .םימדוקה םיקלחה לש הבחרה ךפוהש המ ,תופוק רבוש םידיקפת לש רנא' זב .םיקחשמה תייגולונכט לש םייסאלקה תורוקמל הרזח רובע יוסינה לש הז ג

.קרפמ רובעל תנמ לע םירבח העברא םע הלועפ ףתשל וא דחא םוסרפ עסמ םק

:רתויב ירלופופה תומרופטלפ רובע יסיסב עוצעצ חתפל .ןוכנ אלה ןמזב ונקתי רשא ,תנכדועמ הסריג רתוי רחואמ ררחשל םיחיטבמ

.םינדמח םייניע םע הזר gremlins לש הצצה הז ,בברעל היהי אל הזו .עשר לש Overlord תווחא דירומ התא םא ,להנל ךירצ התאו תויפהפי הלא

.םירפרפ לע םיפנפנתמה םיינחיר םיחרפבו םיקורי תודשב ,םירכיאה לש םי .ךשוחה לש םיתרשמה תעברא תא הניכ םיקיתע םישחל לש רפס אצמ אוה ,הרע

:תוצלפמ עברא םינמזומ השקבב וישכע לבא ,לפואה ןודא תא תויחה .םיביוא םישילחמו םימסקב םישמתשמ ,קוחרמ םילעופ ,תיתיזח הפקתהב םיפ .קיפסמ היהי הז ברק תחילש ידי לע םהירושיכ תא חתפל םיכירצ ונחנא ,ו .דויצו םינוש קשנ דייצל תופסונ תויונמוימ םע םהלש ןורשיכה תא םילשה

.ברסל אל אוהו תובבוש לש הקימנידב ,ירפכ תצק אוה Overlord טקיורפ י

0s
 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more