סימניות

םיינוציח יארפ

שמות חלופיים: Wilds םירחא
!העתפה רתוי ,תוחפ עדוי התאש לככ - Outer Wilds קחשמ

.האיציה ךיראתב םיבוכיע רפסמ רחאל 2019 לש הנושארה תיצחמב ררחוש או .בל תמושת אלל רתונ הז ,ולוכ םלועב ,ןכל .ןזואל הפמ תוכזב םיצירעמ לש םוצע להק השכר Outer Wilds הגרדהב לבא ?קחשמה לע ורמא םה המ .הז ינפל םולכ עדת לאו הנקת ךל .ונקו וכלה - ןרקיס הזה ביהירפהש הלא .תוירלופופ רובצל ליחתה קחשמה הגרדהב זא .תוירלופופ תומרופטלפ הברהב ןימז אוהו הנידמ לכב טעמכ רכומ קחשמה ם .ךל החונש ךרד לכב Outer Wilds תא תונקל לוכי התא זא .קחשמב "ואוו יעגר"ו תוילגת רתוי ויהי ךכ ,תולאש תוחפ ולאשתש לככ .קחשמה לש הקינכמה תאו ישארה הלילעה וק תא ריכהל רשפא ,קיפסמ אלש י

.טושפ ללח דייקרא קחשמ והז ,ןושאר טבמב .תויורשפא הברה םע ידמל םוצע דייקרא ללח והז ,ןכאו .רוקחלו שולגל הרומא תישארה תומדהש הנטק תכרעמ שי הזה ללחב .ותונרקסו הטושפ הניפס ותושרל .רבשיהל אל רקיעה ,חכשת לא .סיסבה ,לוכיבכ ,הז לבא .תומלשל טלוש רבד לש ופוסבו ןמזה לכ ושגפתש המ

.תישארה תומדה לש רפכה אצמנ ובש ,קלמוק תכל בכוכ שי .הביבסה תא רוקחל ידכ ללחל תאצל בייח רוביגה ובש םויב םיעיפומ ונא .רורבו טושפ לכה ,המרד ןיא .הלש ישארה טואנורטסאה התאו הביבסה רקחל הליגרה ללחה תינכות .םשמ םיפעו הניפסה ךותל םיצפוק ונחנא ,ןכל

.טלחומ הלועפ שפוח ךל שי .הצור התאש המ השעת ,הצור התאש ןאל ףועת .ולש תוילגתהו תודוסה תא שי תכל בכוכ לכל ,ורכזו

:המגודל .ללחה תא רוקחל בוש חלשנ אוהו ולש רפכב עגפ אללו יח ומצע תא אצומ ב !ןיבה אל" .קדוצ התאו ,רמוא התא" .תאצל ךירצ התא הנממש ןמז תאלולל סנכנ ךלש רוביגה ,ןכ .קחשמה לש תירקיעה הרטמה וז

.הפיצר קחשמ תרדגה לש תועש 20-כ םיחיטבמ םיחתפמה זא ,קחשמהמ ברמה ת !Outer Wilds תא םיבהוא םלוכ הז ליבשב קוידבו

.ןטק םולשת תרומת םיקחשמ תמרופטלפ לכב הדרוהל ןימז הז .ףסכה תא הווש קחשמה ,הזה הרקמבו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more