סימניות

2 סואכו רדס

שמות חלופיים:

Order Chaos 2 אוה RPG םוקמ לכב אצמנ םסק ובש היזטנפ .םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .הרמוחה יעוציבב ידמ ינעבות וניא קחשמהש דועב ,בוט יד תיארנ תידמימ .תוכורא קחשמ תולעפה ךלהמב םג ןבצעת אלו המיענ הקיזומה ,תיעוצקמ הר

.סרהמ הזה םוקמה תא ליצהלו רבעב השחרתהש תועטה תא ןקתל ןויסינב היז .םיפתתשמ הבורמ אוה קחשמהו רחאמ ,םכתא וכלי םלועה לכמ םינקחש יפלא

.Order Chaos 2 -ב וקחשתשכ ודמלת ראשה לע

.המר הלוע התאש לככ םישדח םיקירט דומלל לוכי התא .ךלש ישיאה המיחלה ןונגסל רתוי תומיאתמש תויונמוימ ןתואל תופידע תת

.תושדח תואסרג שי םא תינדי קודבת וא םייטמוטוא םיקחשמ ינוכדע הבכת

.םירחא םיטירפו םירבגמ ,קשנ ילכ ,דויצ רופישל םירמוח תונקל לוכי הת .ףסכ וא קחשמ עבטמ םע תושיכר רובע םלש .וידעלב קחשל לוכי התא ,ףסכ איצוהל ךרוצ ןיא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more