סימניות

םימסקה רדס

שמות חלופיים: םימסקה רדס

הלועפ לש רתויב תובוטה תורוסמב םסקה רדס

.םסקו קשנ ילכ לש םינוש םיגוס ןיב ענ ו הרגת שומישו הלועפ לש רנא'ז

:לעפתל שי ,םסקה רדסמב קחשל תנמ לע ןכש ,ןאכ םג םיחונ תויהל .הרוגימ תיבו םידסיימה תיב :תוטלושה תוקזחה תולומחה ןיב תועד יקולי .םודאב Migurata ו ,םילוחכ םידגבב םישובל ןרקה יגיצנ :םהלש יתרוסמה

.םיעוריאה לש םמוציעב תוידוחיי תוקיטקט םשיילו ,תירבה תולעב יכלהמ

.תובושחה תויוכיאה דחא אוה חצונמ יתלב ןכלו ,םהיביוא לש קשנה קחרתה .ריווא לש טנמלא הרזעל םיארוק םה ,םסק תועצמאב

.תוצלפמו לקתנ תוצלפמה תא סורהל לוכי התא .רוחאמ ףוקעל ,םיפיקמ םירחא ,חצמה לע םתוא ףוקתל םירוביג המכ דועב .עגר לכב תוננובתההמ תיטתסא האנה קינעמ אוהש ,םיסקמ ךכ לכ הרוק לכה

.ולש היווחה תא לבקל ידכ ביואה תא דימשהלו דוכלל .ברחה וא םישחלה חוכ - ךל שיש קשנל רשק אלל ,טלחומ סרהל ותוא איבהל

.תויונמוימו תולוכי ,עדי ,ךלש ןויסינה לע ןורתי אוה שגפמ לכ יכ ,המ .ימוקמה רחוסל הריכמל עיצה וא ישיא שומישל ריאשהל ןתינ יכ ,ישומיש

.וגישה םהש תויונמוימה תא ןיגפהלו דדחל ידכ ןאכ םיפסאתמ הכלממה לש .ךמצעב קיפסמ חוטב התא םא ,הנושארה המרב הריזל עיגהל לוכי התא .ךלש םיפורגאה םע םחליהל וליפאו קשנ לכ ,םסק שמתשהל לוכי התא ,הלאכ

.אילפהל שגרמ לבא ,בושח ךכ לכ אל םה םינורחאה םנמא .חצנל ךירצ ןיידעש ןוחצינה ללגב קר ךב ועיפוי םה ,ןוכנ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more