סימניות

טנרטניאב תחא הכיתח

שמות חלופיים: pease ןאו
ןפוד יאצוי םיטאריפ לע תכיתח דחא ןווקמ קחשמ ?הזכ םיעט ןויתיפה לע ךושני אל םידליה ןמ ימ .תוירלופופ רובצל ךישממו םיבר םינקחש ךשמ רבכ דחא תכיתח ןווקמ קחשמ

.םיטאריפה ךלמ תויהל םלוחש ,יפול - הצובקה גיהנמ .ר' גור הדלוג רתויב ארונה דדושה םעפ ויהש םיקיתע תורצוא אוצמל ביי Luffy ימוג ימוג לש ינטשה ירפה תא עלב תועטב אוה רשאכ ,תודליב השכר

.םירחא לש הרטמה לע שחנל דימ אל התא זא ,תרכומ יד םה םינונגנמ המכ

.ץיפקהל ,חור ,הנומת ,םינוש תולוק רומשלו רוכזל םילגוסמ םיזגפ רשא .ללכיהל םיכירצ םה רשאכ םינונגנמה ףסותכ םישמשמ הלא םייח ילעב ,הזכ

.םיטאריפ לש םירחא םינקחש שוגפל ולכות ,ןפדפד לע ססובמ רצומהש ןווי

:ןוויכה לש תויסאלק תויונמדזה לש הצובק לכ ידי לע ןיתממ התא .הנטק הדליגל המוד הזו ,15 המר רחאל הצובקה תא שדחל לוכי התא

.הביאש ךירצ םג ךלש תולוכיה ,רתוי קזחו ףוצח רתויו רתוי תויהל םיבי .בירי לכ ינפב דומעל לגוסמ היהיו ,םינוש םיטסווקב םילודג םיהבג גיש

.בורק ברק אוה ולרוג ןכלו ,וברח ףפונמ אוה .רירקו ןכוסמ ... רמול המ .שימג דואמ אוה הזה רוביגה .ברקה הדשב תוישומיש ויהי ולש תולוכיה .ימצע שומימל תובר תויונמדזה ;םידחוימ םיטקפא דעצמ ;ץצונ רומוה םימ .הגנאמה ןמ חקלנ טאריפ ןויערה תאו המינא ןונגס תא ןובשחב םיחקול םג

.םיטאריפה ךלמכ ומצע לע זירכהלו רקיה רצואה תא אוצמל - תחא הרטמ ןע

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more