סימניות

/ םיטאריפה ךלמ :ךותמ 1 הנומת

שמות חלופיים: 2 תודיטשפ ןאו

תואקתפרה טאריפ ךלמה טאריפ 2 ןווקמ תכיתח

.ןפימ גרח ןמזמ רבכ ,םיטאריפה תא רגתאל טילחהש ,יפול זעונה דליה לע .ותווצו Luffy לש עסמב קלח תחקל ןקחש לכל רשפאמ רשא ,ררחוש ןפדפד ס

.ידוחיי אל הז שודיח אורקל לוכי אל דחא ףא לבא ,תירוקמה הלילעה ןמ .הנש 15 רבכ תשחרתמש ,םיטאריפה לש תרכומה הירוטסיהב ושמתשה אל קחשמ .ןיטולחל הנוש השיג הרחבנ .ןויערה לכ תא ינוציק ןפואב תונשל רתומ רשא ,רחבנ םסקה ינוידב לש ח

.תירוקמה הלילעה לש החנזה וליפאו ,ינוידב תצק שי ,ןבומכ ,קחשמה לש .Enel לבנה תא וא ,Borsallino לרימדא ו Luffy ןיב תותירב רוציל םמצ

.ולוכ טאריפ םלועה לש ירקיעה ביואה תווצ Sanji ו Luffy, Zorro תושע

One Piece Online 2 :םיבר םיילאוטריו םילבנ םע םחליהל תונמד .ךסמה לע הרוקש המ תא תוריהמב ןיבהל לוכי המינא ןוויכל הז שדח וליפ .' וכו תונורדסמ ,םירדח םע תיקנע הפמ איה ןאכ המר לכ .ד :םיניוע תואבצ ןיב ןרמתמ ,ביואה לש קחשמה תודוקנ תא דוכלל ב :הרדסב הייפצ לש םשורה תא רצוי הז הלש הרזעה םע יכ ,הז תא ר .קחשמה יטרפב דוביאל תכלל לוכי המינא הזה רופיסה לש רתויב רוסמה ץי .םיפתתשמה לש תויפרגויבו ואדיו יעטק ,םיליפורפ תונקל לוכי התא ובש .ולש םיעינמה ךמס לע ןפדפדה קחשמ לש הנושארה הסרגה תאו תינפיה הרדס

.ימניד שרגמ חותיפ ,היח הקיפרג ,םידחוימ םיטקפא אוה ןאכ רקיעה ,םימ

.םמצע רובע תילמיטפוא המינא תומד תא רוחבלו תוברק להנל ,םהלש היגטר

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more