סימניות

ןשי םלוע

שמות חלופיים:

Old World םיבר םילדבה שי ,הזה רנא'זב םיקחשמה ל .םימדקומה םייניבה ימיל עיגמו תוקיתעה ןדיעב דקמתמ הזה קחשמה זא ,ו .הירוטסיהב הפוקת התוא לש רתוי תטרופמו האלמ הגצה תרשפאמ תמצמוצמה .ןוצר תעיבשמ הניא הקיפרגה תוכיא ,ןטק תווצ ידי לע חתופ קחשמהש הדב .היגטרטסא קחשמל ןפוד אצוי הזו ,בטיה הרחבנ הקיזומה ,חבש לכל יואר

.תויהל לוכי אלו ,קחשמב ןייפמק ןיא

.םתרחבש םוקמב ריע דסייל ךרטציש ,דחא לחנתמ םכתושרל עיגי הליחת .ינויגה הזו ,תיגטרטסא הרוצב תומקוממ תודוקנב קר אלא ,םוקמ לכב תונ .םירע ביחרהל ןתינ ןמזה םע .תודיחיו םידדוב םינבמ קר היינבל םייונפ המצע ריעב .ביבסמש םיחטשה ןוויכל בושייה לש תיעבט החימצ ןתונ רבדה ,ריעל ץוחמ

.קחשמה ידי לע םימודמה םיבצמב תוטלחה תלבק ,בידא וא ,ירזכא - היהי .שוביכב רתוי חילצהל ול םורגל יושע הז רזכא אוה םא .םכתריחבל םירחא תוליעפ ימוחתו רחסמ ,היטמולפיד היהי גיהנמה לש וחו

.תימוקמה הלוצאה ברקב וא תונכשה תונידמה יטילש לש םישרויה ןיב גוז .רתוי וליפא וא ,ךלש הנידמב םייקתהל תולוכי תותד יתש ,תורחא תויתד

.םידבועל תומיאתמ תויחנה ןתמל עובק ןמז שידקהל ךירצ התא ,עגרכ לבא

.ימשרה רתאב וא Steam םיקחשמה תמרופטלפב ידמל לוזב קחשמה תא שוכרל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more